................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     Çin Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

GÖKTÜRKLER

İnsanlık tarihi boyunca Mısırlılar, İranlılar (Persler), Çinliler ve Hintliler gibi köklü milletler tarih sahnesinde yer almışlardır. Bununla birlikte Türkler de dünya milletleri arasında en köklü ve en eski olanlardandır. Orta Asya bozkırları Türklerin ilk yerleşim yeridir. Asya’da, Ural-Altay Dağları ile Aral Gölü arasında kalan bölge anayurt olarak kabul edilmektedir. Göçebe bir hayat sürdüren, hayvancılıkla geçinen ve atı ehlileştiren eski Türkler köklü geleneklere sahip savaşçı bir toplumdur.

Türk adının anlamı ile ilgili ortaya atılan görüşler şunlardır:


—Türkolog ve seyyah Wambery’e göre Türk adı “Türemek” fiilinden gelmektedir.


—Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügati Türk adlı eserinde ise Türk’e “Olgunluk Çağı” anlamını vermektedir.


—Türkçülük akımının öncüsü Ziya Gökalp ise Türk adını “Türeli” (Töre sahibi) olarak açıklamaktadır.


—Diğer taraftan tarihçiler Türk adına şu anlamları da yüklemektedirler: “Güçlü”, “Kudretli”, “Düzenli”

 

Türk adını tarihte ilk defa kullananlar Göktürklerdir (M.S. 552-774). Türklerin tarihte kurdukları ilk Türk Devleti olan Büyük (Asya) Hun Devleti’nin dağılmasından sonra Orta Asya’daki dağınık Türk boylarını Göktürkler bir araya getirmişlerdir. Göktürkler, Ötüken merkez olmak üzere; kuzeyde Sibirya, güneyde Tibet, batıda Hazar Denizi ve doğuda Japon Denizi’yle çevrelenen bölgede yaklaşık iki yüz yıl hüküm sürmüşlerdir. Tarih boyunca bağımsızlığına düşkün olan Türkler, Göktürkler zamanında millet olma bilincini kazanmışlardır.


Demircilik mesleğinin kutsal olduğu Göktürkler, İslam öncesi Türk toplumları arasında en güçlü ve sınırları en geniş olan devlettir. Göktürklerin milli destanı olan Bozkurt Destanı ile kaynağını belirleyen Türk soyu, Ergenekon Destanı ile de gelişip güçlenmesini ve yayılış dönemlerini anlatmıştır.


Göktürkler uzun süre Çin’le mücadele etmişlerdir. I. Göktürk Devleti’nin dağılarak Çin’in hâkimiyeti altına girmesinden sonra Kutluk Kağan devletin yeniden bağımsızlığına kavuşmasını sağlayarak II. Göktürk (Kutluk) Devleti’ni kurmuştur. I. Göktürk Devleti’nin kurucusu Bumin Kağan ve merkezi Ötüken iken;  II. Göktürk (Kutluk) Devleti’nin kurucusu İlteriş (Devleti derleyen, toparlayan)  Kağan ve merkezi Karakurum’dur.

Kut anlayışının hâkim olduğu Göktürklerde; kağan, hakan ve han gibi ünvanlar alan hükümdarın tanrının soyundan geldiğine inanılırdı. Gök tanrı dini olarak isimlendirilen bu inanca göre devlet kutsal hükümdarın ve ailesinin malı sayılmaktaydı.


Göktürk Devleti’ne ait bilgilere, Türklerin tarihteki ilk yazılı kaynakları olan Orhun Kitabeleri’nden ve Çin kaynaklarından ulaşılabilmektedir. Orhun Kitabeleri Göktürk hükümdarı Bilge Kağan döneminde, 38 harfli Göktürk Alfabesi ile yazılmıştır. Göktürk alfabesi Türklerin ilk milli alfabesidir. Göktürk hakanı Bilge Kağan, kardeşi Kültegin ve Vezir Tonyukuk adına dikilen Orhun Yazıtları Türk dili, tarihi, edebiyatı, sanatı ve töresi hakkında önemli bilgiler vermektedir.


Göktürklerin, Türk adını devlet olarak kullanmaları, bağımsızlık için isyan etmeleri, tanrılarını Türk tanrısı olarak nitelemeleri ve milli bir alfabe oluşturmaları milliyetçi bir yapıya sahip olduklarının kanıtıdır.

Göktürkler bağımsızlık mücadelesi ile kurulduğu, devlet adında Türk ifadesi yer aldığı ve milliyetçi bir eğilime sahip olduğu için Türkiye Cumhuriyeti’ne benzerlik göstermektedir.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye