................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     Çin Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

KRONOLOJİ

 

MİLATTAN ÖNCE (M.Ö.)

M.Ö. 3200 Yazının icadı (Sümerler)
M.Ö. 3000 Mısırlılar “Hiyeroglif” adı verilen yazı sistemini keşfettiler
M.Ö. 2000 Anadolu’da Hitit devrinin başlaması
M.Ö. 1280 Kadeş Antlaşması (Hititler-Mısırlılar) (Tarihteki ilk yazılı antlaşma)
M.Ö. 700   İlk madeni para kullanıldı (Lidyalılar)
M.Ö. 214   Çin Seddi’nin yapımının tamamlanması
M.Ö. 209   Mete’nin Hun Devleti’nin başına geçmesi
M.Ö. 58     Hun İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılması
0                 Hz. İsa’nın doğumu ve Miladi Takvim’in başlaması

 

MİLATTAN SONRA (M.S.)

 I. ESKİ TÜRK TARİHİ, İSLAM TARİHİ VE TÜRK-İSLAM TARİHİ

313   Hıristiyanlığın Roma’da serbest bir din olarak kabul edilmesi
375   Kavimler Göçü (İlk Çağ kapanmış Orta Çağ başlamıştır)
375   Avrupa Hun Devleti’nin kurulması
552   Göktürk Devleti’nin kurulması
571   Hz. Muhammed’in doğumu
593   Matbaanın icadı (Çinliler)
622   Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesi
632   Hz. Muhammed’in vefatı
711   Tarık Bin Ziyad’ın İspanya’ya çıkması
744   Uygur Devleti’nin kurulması
750   Emevi Devleti’nin yıkılması, Abbasi Devleti’nin kurulması
751   Talas Savaşı (Araplar-Çinliler)
840   Karahanlı Devleti’nin kurulması
1040 Dandanakan Savaşı (Selçuklular-Gazneliler)
1048 Pasinler Savaşı (Bizans-Büyük Selçuklu Devleti)
1071 Malazgirt Zaferi (Büyük Selçuklu Devleti-Bizans)
1077 Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması
1096 Birinci Haçlı Seferi’nin başlaması
1176 Miryokefalon Savaşı (Anadolu Selçuklu Devleti-Bizans)
1187 Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması
1207 Cengiz Han’ın Moğol İmparatorluğu’nu kurması
1230 Yassı Çemen Savaşı (Anadolu Selçuklular-Harzemşahlar)
1243 Kösedağ Savaşı (Moğollar-Anadolu Selçuklular)
1277 Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçeyi resmi dil ilan etmesi

 

II. OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞ VE YÜKSELME DÖNEMİ

1299 Osmanlı Devleti’nin kuruluşu
1326 Bursa’nın fethi
1331 İlk Osmanlı medresesinin, İznik’te Orhan Gazi tarafından kurulması
1352 Osmanlıların Cenevizlilere Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri.
1389 I. Kosova Zaferi (Osmanlı Devleti-Haçlı İttifakı)
1396 Niğbolu Zaferi (Osmanlı Devleti-Haçlı İttifakı)
1400 Bursa’da I. Bayezid (Yıldırım Bayezid) tarafından Ulu Cami’nin ve ilk Osmanlı Darüşşifası’nın yaptırılması
1402 Ankara Savaşı (Bozgunu) (Moğollar-Osmanlılar)
1402 Fetret Devri (1402-1413)
1413 I. Mehmed’in otoriteyi sağlayarak devleti yeniden kurması.
1425 Molla Fenari’nin ilk şeyhülislam olarak atanması
1430 Selanik’in fethi
1432 Fatih Sultan Mehmed’in doğumu
1444 Varna Zaferi (Osmanlılar-Haçlılar)
1448 II. Kosova Zaferi (Osmanlılar-Haçlılar)
1453 İstanbul’un Fethi
1453 Ayasofya’nın camiye çevrilmesi
1461 Trabzon Rum İmparatorluğu’nun sonu
1471 Fatih Külliyesi’nin açılışı
1472 Topkapı Sarayı’nın inşası
1473 Otlukbeli Zaferi (Osmanlı Devleti-Akkoyunlu Devleti)
1475 Kırım’ın Osmanlı hâkimiyetine girmesi
1485 Osmanlı-Memluk mücadelesinin başlaması
1514 Çaldıran Zaferi (Osmanlı Devleti-Safevi (İran) Devleti)
1516 Mısır Seferi ve Mercıdabık Zaferi (Osmanlılar-Memluklular)
1517 Ridaniye Zaferi ve Kahire’ye giriş (Osmanlılar-Memluklular)
1517 Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethi ve Kutsal Emanetleri İstanbul’a getirmesi
1519 Celali İsyanı (Anadolu İsyanı)
1525 Yeniçeri isyanı
1526 Mohaç Zaferi (Osmanlılar-Haçlılar)
1536 Fransızlara serbest ticaret imtiyazının verilmesi
1538 Preveze Deniz Zaferi (Osmanlı Donanması-Haçlı Donanması)
1547 Avusturya’ya Osmanlı topraklarında serbest ticaret ayrıcalığının verilmesi

 

III. OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA VE GERİLEME DÖNEMİ

1579 Sokullu Mehmet Paşa’nı ölümü
1603 Osmanlı-İran savaşının başlaması
1638 Bağdat Seferi ve Bağdat’ın alınması
1656 Çınar Vakası (Vakayı Vakvakiye)
1656 Köprülüler Devri’nin başlaması
1672 Bucaş Antlaşması (Osmanlı İmparatorluğu-Lehistan ve Litvanya Birliği)
1682 Osmanlı-Rus antlaşması
1683 II. Viyana Kuşatması ve büyük bozgun
1699 Karlofça Antlaşması (Avusturya, Rusya, Lehistan, Venedik İttifakı-Osmanlı Devleti)
1700 Ruslarla İstanbul Antlaşması’nın imzalanması
1715 Venedik’e savaş açılması ve Mora Seferi
1718 Pasarofça Antlaşması (Osmanlılar-Avusturya ve Venedik Birliği)
1726 İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kurulması
1730 Patrona Halil İsyanı
1736 Osmanlı-Avusturya-Rus savaşları
1739 Ceneviz, Venedik ve Fransa’nın ardından Ruslara da kapitülasyonlar verilmesi
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslara Karadeniz’de seyrüsefer (seyahat) hakkı tanınması (Rusya-Osmanlılar)
1776 Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un (Donanma Okulu) açılışı
1784 Avusturyalılara Karadeniz’de seyrüsefer hakkı tanınması
1791 Avusturyalılar ile Osmanlılar arasındaki son savaş ve antlaşma olan Ziştovi Antlaşması
1792 Yaş Antlaşması (Rusya-Osmanlı Devleti)
1793 Nizam-ı Cedit ordusunun kuruluşu (III. Selim Islahatları)
1797 Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler açılması
1808 Sened-i İttifak
1826 Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması (II. Mahmut Dönemi Islahatları)
1826 Yeniçeri Ocağı yerine Asakari Mansure-i Muhammediye ordusunun kurulması (II. Mahmut Dönemi Islahatları)
1831 Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı (II. Mahmut Dönemi Islahatları)
1832 Tımar Sistemi kaldırıldı (II. Mahmut Dönemi Islahatları)
1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması (Osmanlı-Rusya)
1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşması (İngiltere-Osmanlı Devleti)
1839 Tanzimat Fermanı
1840 “Kaime” adı verilen ilk kâğıt paranın basılması
1856 Islahat Fermanı
1868 Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında “Mecelle”nin hazırlanması (1868-1878)
1876 Birinci Meşrutiyet
1877-1878 93 Harbi (Osmanlı Rus Savaşı)
1878 Ayestefanos (Yeşilköy) Antlaşması (Rusya-Osmanlı Devleti)
1878 Kıbrıs’ın İngiltere tarafından işgali
1881 Atatürk’ün Selanik’te doğması
1881 Duyun-u Umumiye İdaresi’nin (Genel Borçlar İdaresi) kurulması
1882 Mısır’ın İngiltere tarafından işgal edilmesi
1888 Ziraat Bankası’nın kurulması
1891 Osman Hamdi Bey öncülüğünde İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin açılması

 

IV. 20. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ

1900 Darülfünun kesin olarak açılması
1908 İkinci Meşrutiyet
1909 31 Mart Olayı
1911 Trablusgarp Savaşı (İtalya-Osmanlı Devleti) (1911-1912)
1912 Uşi Antlaşması (İtalya-Osmanlı Devleti)
1912 Birinci Balkan Savaşı (Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ-Osmanlı Devleti)
1913 Bab-ı Ali Baskını
1913 İkinci Balkan Savaşı (Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Karadağ-Bulgaristan)
1914 Birinci Dünya Savaşı (Almanya, İtalya, Avusturya Macaristan, Osmanlı Devleti-İngiltere, Fransa, Rusya, ABD) (1914-1918)
1915 Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları (1915-1916)
1916 Çanakkale Cephesi’ndeki başarıları nedeniyle Mustafa Kemal’e Tuğgeneral rütbesinin verilmesi
8 Ocak 1918-Wilson İlkeleri
30 Ekim 1918-Mondros Ateşkes Antlaşması (Osmanlı Devleti-İtilaf Devletleri)
18 Ocak 1919-Paris Barış Konferansı (Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren antlaşmalar)
15 Mayıs 1919-İzmir’in İşgali

 

V. TÜRK KURTULUŞ MÜCADELESİ

19 Mayıs 1919-Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı
28 Mayıs 1919-Havza Genelgesi
22 Haziran 1919-Amasya Genelgesi
23 Temmuz 1919-Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos 1919)
4 Eylül 1919-Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
20 Ekim 1919-Amasya Görüşmeleri (Temsil Heyeti-İstanbul Hükümeti) (20-22 Ekim 1919)
27 Aralık 1919-Temsil Heyetinin Ankara’ya gelmesi
10 Ocak 1920-Milletler Cemiyeti’nin (Cemiyet-i Akvam) kuruluşu
12 Ocak 1920-Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin İstanbul’da toplanması
28 Ocak 1920-Misak-ı Milli kararları (Osmanlı Mebusan Meclisinde)
16 Mart 1920-İstanbul’un İşgali (İngilizler tarafından)
23 Nisan 1920-TBMM’nin açılması (1920-1923 I. TBMM Dönemi)
29 Nisan 1920- Hıyanet-i Vataniye Kanunu
10 Ağustos 1920-Sevr Antlaşması
18 Eylül 1920-İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
24 Ekim 1920-Gediz Muharebeleri (Yunanlılar-Kuvayi Milliye)
6 Ocak 1921-Birinci İnönü Muharebesi (Düzenli Ordu-Yunanlılar)
23 Mart 1921-İkinci İnönü Muharebesi (Düzenli Ordu-Yunanlılar)
10 Temmuz 1921-Kütahya-Eskişehir Muharebeleri (Yunanlılar-TBMM Ordusu)
7 Ağustos 1921-Tekâlifi Milliye Emirleri
23 Ağustos 1921-Sakarya Meydan Muharebesi (TBMM Hükümeti-Yunan Krallığı)
20 Ekim 1921-Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
26 Ağustos 1922- Büyük Taarruzun Başlaması (Afyon-Kocatepe)
30 Ağustos 1922-Başkomutanlık Meydan Muharebesi (Büyük Taarruz) (TBMM Hükümeti-Yunanlılar)
9 Eylül 1922-Yunan ordusunun Ege’de denize dökülmesi
11 Ekim 1922-Mudanya Ateşkes Antlaşması (TBMM-İngiltere, Fransa, Yunan Krallığı, İtalya)
24 Temmuz 1923-Lozan Antlaşması
9 Eylül 1923-Halk Fırkası’nın kurulması

 

VI. CUMHURİYET’İN İLANI SONRASI GELİŞMELER VE İNKİLAPLAR

29 Ekim 1923-Cumhuriyet’in ilanı
3 Mart 1924-Halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
17 Kasım 1924-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
13 Şubat 1925-Şeyh Sait Ayaklanması
17 Şubat 1925-Aşar vergisinin kaldırılması
5 Haziran 1925-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
25 Kasım 1925-Şapka Kanunu’nun kabulü
30 Kasım 1925-Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
26 Aralık 1925-Miladi takvimin kabulü
17 Şubat 1926-Medeni Kanun’un kabulü
2 Mart 1926-Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun’un kabulü
5 Haziran 1926-Ankara Antlaşması (İngiltere-TBMM)
1 Temmuz 1926-Kabotaj Kanunu’nun kabulü
16 Haziran 1926-Mustafa Kemal’e suikast olayı
15 Ekim 1927-Mustafa Kemal’in Büyük Nutku’nu okuması (15-20 Ekim 1927)
1 Kasım 1928-Yeni Türk harflerinin kabulü
24 Kasım 1928-Mustafa Kemal’in Başöğretmen unvanını alması
3 Nisan 1930-Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının tanınması
12 Ağustos 1930-Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
17 Kasım 1930-Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
23 Aralık 1930-Menemen Olayı
1 Nisan 1931-Uzunluk ve ağırlık ölçülerinin değiştirilmesi
15 Nisan 1931-Türk Tarih Kurumu’nun kuruluşu
12 Temmuz 1932-Türk Dil Kurumu’nun kuruluşu
18 Temmuz 1932-Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
1 Ağustos 1933-Darülfünun İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürülmesi
9 Şubat 1934-Balkan Antantı’nın kuruluşu
21 Haziran 1934-Soyadı Kanunu’nun kabulü
5 Aralık 1934-Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi
20 Temmuz 1936-Montrö Boğazlar Sözleşmesi
5 Şubat 1937-Anayasa’ya, Türk Devleti’nin laik bir devlet olduğu maddesinin konulması
9 Temmuz 1937-Sadabat Paktı’nın kurulması
10 Kasım 1938-Atatürk’ün ölümü
29 Haziran 1939-Hatay’ın Türkiye’ye katılması
1 Eylül 1939-İkinci Dünya Savaşı (1939-1945)


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye