................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     Çin Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

OSMANLI DEVLETİ’NİN YIKILMASINA YOL AÇAN SEBEPLER


Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına yol açan temel sebep; imparatorluğun dış dünyaya kapalı bir rejimi tercih ederek batı uygarlığının bilimsel ve teknolojik gelişmelerde aldığı mesafeye ayak uyduramamasıdır.  Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk: “Ülkeler çeşitlidir, fakat uygarlık birdir ve bir milletin kalkınması için de bu tek uygarlığa katılması gerekir. Osmanlı Devleti'nin düşüşü Batı'ya karşı elde ettiği başarılardan çok, mağrur olarak kendisini Avrupa milletlerine bağlayan ilişkileri kestiği gün başlamıştır.” demiştir


Avrupa’da, İngiltere’nin öncülüğünde, 18. yüzyıldan itibaren etkinliğini gösteren Sanayi Devrimi üretimde sıçramaya yol açmıştır. Diğer taraftan Osmanlı’da ise bu yıllarda halen atölye tipi başka bir deyişle ilkel yöntemlerle üretim yapılmaktaydı.
Sanayi Devrimi ile Avrupa tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş yapmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti ise halen bir tarım ülkesiydi. Kısacası Sanayi Devrimi ile Osmanlı ekonomik açıdan çağın gerisinde kalmıştı.


Avrupa ülkeleri feodal yapının ve kilisenin aktif rol aldığı Ortaçağ karanlığından aydınlanma ile kurtulmuştur. Rönesans ile aydınlanmanın sanatsal ve bilimsel temelleri atılmış, reform ile ise dini anlayışın değişmesi sağlanmıştır. Osmanlı Devleti ise bu dönemde statükoyu benimsemiş ve düşünce alanında yenilikleri kısıtlayan padişahın mutlak otoritesini değişmez bir çizgide sürdürmüştür.


Diğer taraftan, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yüksek öğretim kurumları olan medreselerde sadece dini ilimler okutulmaktaydı. Bu yaklaşım sanatta ve bilimde devletin geri kalmasına yol açmıştır. Dolayısıyla toplumsal dinamikleri harekete geçirecek düşünür, sanatçı ve bilim adamı söz konusu dönemde yetiştirilememişti. Avrupa ise düşünce, sanat ve bilimde altın çağı yaşamaktaydı. Fransa’da Descartes, Montesquieu, Rousseau, Voltaire; Büyük Britanya’da Hume ve Locke; Almanya’da Kant ve Leibniz; İtalya’da Galileo bu ülkelerdeki radikal değişimlerin öncüsü olmuşlardır. Daha önemlisi, bu dört ülkenin ortak özelliği tarih sürecinde olduğu kadar günümüzde de halen güçlü ve büyük devlet olmalarıdır. 


Kısacası Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına yol açan sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz: Düşünce, sanat ve bilim alanında, İtalya’da başlayan Rönesans; din alanında Almanya’da başlayan Reform; siyasi alanda Fransa’da başlayan ve demokrasi, özgürlük, insan hakları ve eşitlik gibi değerleri yücelten Fransız İhtilalı ve son olarak da ekonomik alanda İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi… Osmanlı Devleti’nin bu dört radikal değişikliğe zamanında uyum sağlayamaması imparatorluğun sonunun gelmesine neden olmuştur.

Ersin Yenisu


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye