................................... ................................... ................................... ................................... ...................................
Tarih Bilimi
Tarih Dersleri
Kronoloji
Tarih Sözlüğü
Atatürk
Türk Tarihinde İz Bırakanlar
Makaleler
Türk Destanları
Ziyaretçi Defteri
İletisim/Künye"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."                M. K. Atatürk

"Tarih bir milletin hâfızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hâfızasını kaybetmiş insana benzer."                         B. Lewis

"Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler."                     «in Atasözü

"Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer."                         Voltaire

"Tarih okuyanın aklı çoğalır."
                  İmam Şâfiî
 

SENED-İ İTTİFAK (1808)

*Osmanlı Devleti’nde, aşağıda sıraladığımız başlıca demokratikleşme hareketlerinin dört ortak özelliği bulunmaktadır.

—Bu çabaların hepsi padişahın yetkilerini sınırlandırmıştır.

—Tamamı askeri kökenli kişilerin öncülüğünde gerçekleşmiştir.

—Azınlıklara çeşitli haklar verilmesi suretiyle ya da hukukun üstünlüğünün tanınmasıyla Avrupa devletlerinin güveni ve desteği kazanılmaya çalışılmıştır.

—Demokratikleşme çabaları Avrupa’da aşağıdan yukarıya, yani halkın baskısıyla olmasına rağmen, Osmanlı Devleti’nde sürekli yukarıdan aşağıya doğru olmuştur.

Senedi İttifak (1808): Alemdar Mustafa Paşa

Tanzimat Fermanı (1839): Mustafa Reşid Paşa

Islahat Fermanı (1856): Mehmet Emin Ali Paşa

Birinci Meşrutiyet (1876): Genç Osmanlılar (Ziya Paşa, Mithat Paşa,…)

İkinci Meşrutiyet (1908): İttihat ve Terakki Cemiyeti (Enver Paşa,…)

Osmanlı Devleti yüzyıllarca mutlak monarşi ile yönetilmiştir. Tahta oturan padişahlar yönetimde üstün ve sınırlandırılamaz bir güce sahip olmuşlardır. Nihayetinde, Osmanlı hanedanlığı veraset sistemi ile egemenliği on üçüncü yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar elinde tutmuştur.

Osmanlı Devleti’nin siyasi yapısı böyleyken; 1789 tarihli Fransız İhtilali ile önce Fransa ardından diğer Avrupa ülkeleri birer birer mutlak monarşi yönetimlerinin başında bulunan kralları kanlı eylemlerle devirmekte ve Cumhuriyet yönetimlerini kurmaktaydılar. Fransa’da kralın devrilmesine yol açan bu gelişmeler özgürlük, milliyetçilik ve eşitlik gibi değerlerin yüceltilmesine sebep olmuştur. Bu üç unsur, Osmanlı Devleti’nin de zayıflayarak dağılma dönemine girmesinin en önemli siyasal ve toplumsal dinamikleri arasındadır.

Avrupa’da yaşananlar, 19. yüzyılın başlarından itibaren, zor durumda olan Osmanlı Devleti’nde de yeni siyasi arayışları ister istemez gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda, 1808 tarihli Sened-i İttifak Osmanlı Devleti’nin siyasi yapısındaki değişimin ilk adımını oluşturmuştur denilebilir.

Sened-i İttifak Osmanlı Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa ile ayanlar arasında 1808 yılında imzalanmış ve ıslahatlarıyla devlet yönetimine damgasını vuran Osmanlı Padişahı II. Mahmut (1808-1839) tarafından ilan edilmiştir.

Anayasa hukukçuları, Sened-i İttifak’ı Türk tarihindeki ilk anayasal belge olarak görmektedirler.


Ana Sayfa - Tarih Bilimi - Tarih Dersleri - Kronoloji - Tarih Sözlüğü - Atatürk - Türk Tarihinde İz Bırakanlar - Makaleler - Türk Destanları - Ziyaretçi Defteri - İletişim/Künye